ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เผยแพร่
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร * แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดอย่างน้อย  2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
* ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
รายละเอียด
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
* เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น ประชาสัมพันธ์ 
ภาพข่าวใน facebook
รายละเอียด
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี * แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
* มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
มาตรการการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นต้น
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
* เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ OIT36
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564  เช่น หลักสูตรต้านทุจริต กิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรง
รายละเอียด
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร * แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษา
มีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564 เช่น โครงการ/กิจกรรมแต่งชุดขาวไปวัดทุกวันพระ,ภาพข่าวใน facebook
รายละเอียด
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
* แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสถานศึกษา
* มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
* เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2564  เช่น  กิจกรรมโรงเรียนแห่งความซื่อตรง แผน ITA
รายละเอียด
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
* แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
* มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ.2564(ต้องสอดคล้องกับแผน ITA)
รายละเอียด
OIT41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
* แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
* มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่นผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
* ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 เช่น รายงานกิจกรรมโรงเรียนซื่อตรง ,
รายงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
รายละเอียด