ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

อาคารเรียน ป.1ก

ปีที่สร้าง 2499

อาคารเรียน สปช.105/29

ปีที่สร้าง 2539

อาคารเรียน สปช.104/26

ปีที่สร้าง 2558

บ้านพักครู กรมสามัญ

ปีที่สร้าง 2521

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร

ปีที่สร้าง 2547

ส้วม 401

ส้วม 401
ปีที่สร้าง 2522

ห้องน้ำนักเรียนหญิง 4 ที่ /49

ปีที่สร้าง 2564

สนามเด็กเล่น

ปีที่สร้าง 2526

ลานกีฬาอเนกประสงค์

ปีที่สร้าง 2556