ครูประจำชั้น ป.6

นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา

ครู

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ. วิทยาศาสตร์

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : anusak@bantarua.ac.th