กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

  • งานจัดทำและเสนองบประมาณ
  • งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
  • งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินผลการดำเนินงาน
  • งานบริหารการบัญชี
  • งานระดมทรัพยากรและปัจจัยพื้นฐานเพื่อการศึกษา
  • งานบริหารการเงิน
  • งานบริหารด้านพัสดุและสินทรัพย์