วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยึดหลักคุณธรรมนำชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ

  1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนรักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ มีจิตอาสา มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดีบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
  3. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย
  4. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูวิถีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดียึดหลักธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา