ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลการในโรงเรียนบ้านท่าเรือ

ผู้บริหาร จำนวน 1 คน

รองผู้บริหาร จำนวน 1 คน

ข้าราชการครู จำนวน 10 คน

ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยะฐานะ

วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 คน

วิทยะฐานะ ชำนาญการ จำนวน 1 คน

ครู จำนวน 2 คน

ครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน