ผลงาน

ผลงานโรงเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

14 มีนาคม 2566 // 0 Comments

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ [อ่านเพิ่มเติม...]

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

15 พฤศจิกายน 2564 // 0 Comments

 วันที่ ๑๒ และ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [อ่านเพิ่มเติม...]

ผลการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓

23 เมษายน 2564 // 0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๒๘ คน ในโอกาสสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ สอบได้ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรี  จำนวน ๑๗ [อ่านเพิ่มเติม...]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562

28 พฤษภาคม 2563 // 0 Comments

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายใน [อ่านเพิ่มเติม...]