กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
 • งานทะเบียน
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • งานพัฒนาสื่อ นวัตรกรรม
 • งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 • งานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • ครูประจำชั้น
 • การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา