ข้อมูลบริการประชาชน

กฏหมายอื่นๆ

14 สิงหาคม 2563 // 0 Comments

1.ตรวจเงินแผ่นดินดาวน์โหลด 2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาวน์โหลด 16-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ-พ.ศ.-2559ดาวน์โหลด 17-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้ [อ่านเพิ่มเติม...]

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ

14 สิงหาคม 2563 // 0 Comments

10-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาวน์โหลด 11-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-การแบ่งส่วนราชการ-ฉ.2-พ.ศ.2561ดาวน์โหลด 19-ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว [อ่านเพิ่มเติม...]

คู่มือสำหรับประชาชน

14 สิงหาคม 2563 // 0 Comments

คู่มือสำหรับประชาชน-14-08-63ดาวน์โหลด 1-การรับนักเรียน-14-08-63ดาวน์โหลด 2-การขอย้ายเข้าเรียน-14-08-63ดาวน์โหลด 3-การขอย้ายออกนักเรียน-14-08-63ดาวน์โหลด 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน-14-08-63ดาวน์โหลด 5 [อ่านเพิ่มเติม...]

พรบ.การศึกษา

4 สิงหาคม 2563 // 0 Comments

2-พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ดาวน์โหลด 3-พรบ-การศึกษาแห่งชาติ-ฉ.2-พ.ศ.2545ดาวน์โหลด 4-พรบ-การศึกษภาคบังคับ-พ.ศ.2545ดาวน์โหลด 5-พรบ-คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546ดาวน์โหลด 6-พรบ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษ [อ่านเพิ่มเติม...]