ครูประจำชั้น ป.2


นางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง

อีเมล์ : Sanakan@bantarua.ac.th