ครูประจำชั้น อ.2

นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ปฐมวัย

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร
อีเมล์ : kritiyaporn@bantarua.ac.th