ข่าว

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ TSQM-A

19 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด และ นางสาวณัฐฐาภรณ์  คชกาญจน์ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีลงน [อ่านเพิ่มเติม...]

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

17 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วย ผู้บริหาร [อ่านเพิ่มเติม...]

รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

13 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีกา [อ่านเพิ่มเติม...]

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

7 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา และนางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข [อ่านเพิ่มเติม...]

ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

4 พฤษภาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงล [อ่านเพิ่มเติม...]

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

30 เมษายน 2567 // 0 Comments

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้านภาษาไทย (Thai Language) คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านร้ [อ่านเพิ่มเติม...]

ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

10 เมษายน 2567 // 0 Comments

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้อง [อ่านเพิ่มเติม...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวการประเมินผลปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔

10 เมษายน 2567 // 0 Comments

วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวอาภาพร เรียนชัย และ นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร ครูผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ [อ่านเพิ่มเติม...]

ประชุมการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (TSQM-A)

1 เมษายน 2567 // 0 Comments

วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผุ้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยนางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ นางสา [อ่านเพิ่มเติม...]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

30 มีนาคม 2567 // 0 Comments

วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และ [อ่านเพิ่มเติม...]
1 2 3 55