การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนรวม

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชาและรับมอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พระราชสิริมุนี (หลวงพ่อสมใจ) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ได้เมตตามอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา ให้ผู้บริหาร บุคลาก…

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้…

พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถา…

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ TSQM-A

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด และ นางสาวณัฐฐาภรณ์  คชกาญจน์ ครูกลุ่มบร…

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธ…

รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดต…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา และนางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ครู…

เอกสารประชาสัมพันธ์

ผลงานของครูและผู้บริหาร

ข่าวสารโรงเรียน

การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั ...

Youtube

ปฎิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

:กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลัก:
*ไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่เครื่องหมาย”-“

*อ้างอิงจากฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการผลการเรียน
School MIS

ระบบบริหารจัดการศึกษา

ระบบสารสนเทศจัดการชั้นเรียน (IC-BTR)

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Qinfo

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบ Google Drive โรงเรียนบ้านท่าเรือ

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ (AMSS)

ระบบ E-MONEY สพป.ภูเก็ต

 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

 ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (HRMS)

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

ระบบจัดการสอบ O-NET

ระบบจัดการสอบ NT

ระบบจัดการสอบการอ่าน RT

ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม

 ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS)

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)

ห้องเรียนออนไลน์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ