คณะกรรมการสถานศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ

1.นายสมเกียรติ ทนน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ คงกล้า ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3.พระครูสุทธิสีลานุโยค ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4.นางอมรรัตน์ มานะสมบูรณ์พันธ์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
5.นายชัยศักดิ์ มุลิกะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.นายเฉลิมชัย คลองงาม ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
7.นายภิวร จัดสร้าง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
8.นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ผู้แทนครู กรรมการ
9.ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เลขานุการ