กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • งานสารบรรณ
 • งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานรับนักเรียน
 • งานจัดสัมมะโนผู้เรียน
 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • งานสหกรณ์
 • งานกิจการนักเรียน
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
 • งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 • งานประสานงานชุมชนและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหา