เอกสารเผยแพร่ผลงาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562

28 พฤษภาคม 2563 // 0 Comments

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายใน [อ่านเพิ่มเติม...]