การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือนแรก) ราย นายณัฐวรรธน์  ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยมี นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายถิรฉัตร คงจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ คณะกรรมการการประเมิน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ การประเมินครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมิน จำนวน ๕ ราย ซึ่งการนี้ คณะกรรมการได้ให้ข้อชี้แนะ แนวทางการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง เพื่อร่วมการบริหารสถานศึกษา และพัฒนาการศึกษาสู่เป้าหมายคุณภาพสูงขึ้นต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*