ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง

24 พฤษภาคม 2566 // 0 Comments

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์   วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระก [อ่านเพิ่มเติม...]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 กุมภาพันธ์ 2566 // 0 Comments

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประ [อ่านเพิ่มเติม...]

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2566 // 0 Comments

โรงเรียนบ้านท่าเรือ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดรา [อ่านเพิ่มเติม...]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2565 // 0 Comments

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร [อ่านเพิ่มเติม...]

ปรับปรุงถนนและลานจอดรถภายในโรงเรียน

21 เมษายน 2565 // 0 Comments

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสจ.นพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังห [อ่านเพิ่มเติม...]

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

29 ตุลาคม 2564 // 0 Comments

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบกลุ่มของนักเรียนและวันที่นักเรียนมาเรียน ได้จาก Link นี้ ประกาศการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 .pdf – Google [อ่านเพิ่มเติม...]

การขยายเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม (เหตุพิเศษ)

5 ตุลาคม 2564 // 0 Comments

ตั้งแต่ วันที่ ๖ – ๘  ตุลาคม ๒๕๖๔ เปิดเรียนเฉพาะรูปแบบเรียนที่บ้านโดยบูรณาการการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ON-AIR , ON-DEMAND , ON-HAND) [อ่านเพิ่มเติม...]
1 2 3 4