บุคลากร


ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ

นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ

นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรศรี คลายสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวอาภาพร เรียนชัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง

ครูผู้ช่วย

นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวกชกร ทองแดง

ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊

ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ

นายรพีภพ สมพรานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ