ครูประจำชั้น อ.3

นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์

ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ค.บ. ปฐมวัย

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

อีเมล์ : krittiyaporn@bantarua.ac.th