เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายรพีภพ สมพรานนท์

ครูธุรการ

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 086-6908540
อีเมล์ : nestsrapee@live.com