ครูประจำชั้น ป.5


นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด

ตำแหน่ง วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. ภาษาไทย

งานที่รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : jiraporn@bantarua.ac.th


นางสาวณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : nattaphorn@bantarua.ac.th