ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนนี้ เดิมชื่อ “ โรงเรียนวัดท่าเรือ ” เริ่มเปิดสอนวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 อาศัยศาลาวัด เป็นสถานที่เรียน แต่เดิมเป็นโรงเรียนรัฐบาล ครั้นต่อมา เมื่อเดือน พฤษภาคม ร.ศ.129 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราษฎรบำรุง มีสามเณรแต้วเป็นครู ราษฎรตำบลท่าเรือ ได้ออกเงินบำรุงโรงเรียน เป็นเงินเดือนครู เดือนละ 15 บาท
คณะกรรมการผู้อุปการะโรงเรียนนี้ คือ
1. พระยาน เจ้าอธิการวัดท่าเรือ
2. พันน่วม ชูชาติ
3. นายหีด ท่าเรือรักษา
โรงเรียนนี้ ต้องอาศัยโรงธรรมศาลาของวัดท่าเรือ จนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ ราษฎรในตำบลท่าเรือ ประกอบด้วย นายประดิษฐ์ จัดสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน, นายเพียร วัยวุฒิ ครูใหญ่, นายประวิทย์ ปิยสมบูรณ์, นายเพชรบุรี คำนวณกิจ, ร.ต.ต.มิตร ภิรมย์ฤทธิ์, นายเจี้ยม ตัณฑวณิช, นายอิวเกียด แซ่อ๋อง, นายเฟื่อง สุวินยา, นายประสงค์ เอี่ยวสกุล, นายอุทัย ทองมี, นายอยู่หงวน นิรัติศัย, นายสงัด มณีศรี, นายชวน สุวรรณกุล, นายธวัช กาญจนเมธากุล เป็นผู้ดำเนินการจัดหาทุนสร้างโรงเรียนจนเป็นผลสำเร็จในที่ดินราชพัสดุ โดยสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 เป็นเงิน 25,860 บาท ทางราชการสมทบ 40,500 บาท เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2499 และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ” ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2499 โดยนายมงคล สภาพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • พ.ศ.2504 ได้เปิดขยายชั้นเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2503 เป็นถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ป.1 – ป.7
 • พ.ศ.2506 นายแจ้ง ชัยรัตน์ ได้เป็นครูใหญ่แทนนายเพียร วัยวุฒิ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดพระนางสร้าง
 • พ.ศ.2508 นายไตรรัตน์ พุทธิปิลันธน์ ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน นายแจ้ง ชัยรัตน์ ซึ่งลาออกจากราชการ
 • พ.ศ.2509 ได้สร้างอาคารเรียน แบบ 024 จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท
 • พ.ศ.2510 ได้สร้างอาคารเรียน แบบ 004 จำนวน 6 ห้องเรียน 1 หลัง
 • พ.ศ.2513 นายไตรรัตน์ พุทธิปิลันธ์ ได้รับแต่งตั้งไปช่วยราชการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการศึกษา ( 30 มี.ค. 2513 ) นายประหยัด แสงรุ้ง ครูในโรงเรียนนี้ได้รับการแต่งตั้ง ให้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • พ.ศ. 2514 นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายไตรรัตน์ พุทธิปิลันธ์ ได้ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 004 อีก 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 120,000 บาท เปิดใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 • พ.ศ.2520 นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดเชิงทะเล นายสมพงษ์ ชื่นจิตต์ ย้ายมาดำรงครูใหญ่แทน ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2520 มีนักเรียนทั้งหมด 303 คน ครู 27 คน
 • พ.ศ.2524 นายสมพงษ์ ชื่นจิตต์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเมืองใหม่ นายบรรเจิด ประทีป ณ ถลาง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดมงคลวราราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2524
 • พ.ศ. 2530 นายบรรเจิด ประทีป ณ ถลาง ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพรุจำปา นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านม่าหนิก ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน ( 30 พฤศจิกายน 2530 )
 • พ.ศ. 2534 นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสาคู
 • นายสมพงศ์ สิทธิไชย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสาคู ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อ วันที่ 6 ตุลาคม 2534
 • พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง และได้รับเงินบริจาคต่อเติมชั้นล่าง จากคุณครรชิต – คุณเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 150,000 บาท
 • พ.ศ.2542 นายสมพงศ์ สิทธิไชย ลาออกจากราชการ ไปเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นายคำนึง นิลวรรณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านลิพอน ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
 • พ.ศ.2542 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ตามหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตที่ ศธ 114503/2373 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2542 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • พ.ศ.2543 นายคำนึง นิลวรรณลาออกจากราชการ นายเริงฤทธิ์ ประทุม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกมลา สปอ.กะทู้ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทนเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2543
 • พ.ศ.2543 ได้ปรับปรุงระบบน้ำประปาโดยซ่อมแซมถังน้ำ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดทำประตูเหล็กอาคารเรียน 105/29 โดยใช้เงินศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่ได้จากการจัดงานศิษย์เก่าท่าเรือ ปี 2000
 • พ.ศ.2544 ได้ปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนโดยถมทรายยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้น ก่อสร้างเสาธงชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท โดยนายบุญโชค ตันทวานิช
 • พ.ศ.2545 ได้ปรับปรุงปูตัวหนอนหน้าอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 โดยผู้ปกครองนักเรียนชั้นบาลบริจาค
 • พ.ศ.2545 รับงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน 112,000 บาท พ.ศ. 2545 จัดงานครบรอบ 90 ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้เงิน 161,965 บาท
 • พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณจากอบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 59,000 บาท และคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง
 • พ.ศ.2547 ได้รับงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต ปรับปรุงห้องส้วม จำนวน 55,000 บาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 120,000 บาท และก่อสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 1,799,000 บาท
 • พ.ศ.2550 นายเริงฤทธิ์ ประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต นายภูวัชร กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่าหนิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ แทน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550
 • พ.ศ.2550 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับการคัดเลือก จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ให้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การพัฒนาห้องสมุด 100,000 บาทและงบประมาณการจัดซื้อหนังสือ 100,000 บาท
 • พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด จากหลวงปู่สุภา วัดสิริสีลสุภาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 100,000 บาท และ ได้รับงบประมาณในการพัฒนาห้องสมุด จาก พระวิสุทธิธรรมคณี (สมใจ ชินปุตโต) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือและเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชุมชนบ้านท่าเรือในการจัดงานทอดผ้าป่า เป็นเงิน 300,00 บาท
 • พ.ศ.2553 ได้รับมอบ “มุมหนังสือ ธปท.” จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553
 • พ.ศ.2553 ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1 จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553
 • พ.ศ.2555 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 นางสาวสมจิต ธัญประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะมะพร้าว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ แทนนายภูวัชร กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
 • พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน 004 /8 ห้องเรียน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวนเงิน 875,000 บาท
 • พ.ศ.2556 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงการ Read Thailand ระดับประเทศ
 • พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/29 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 738,100 บาท
 • พ.ศ.2557 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 208,000 บาท
 • พ.ศ.2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
 • พ.ศ.2558 ได้รับจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบ 104/263 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 1,900,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
 • พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 200,000 บาท
 • พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้าในโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 438,400 บาท
 • พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและนอกอาคารโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 463,00 บาท
 • พ.ศ.2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารประกอบ(โรงอาหาร) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 599,000 บาท
 • พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศรูปแบบที่ 2 จาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง จำนวน 953,000 บาท
 • พ.ศ.2560 นางสาวสมจิต ธัญประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เกษียณอายุราชการ 30 เดือนกันยายน 2560 จึงแต่งตั้งให้นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ
 • พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 • พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 • พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบวัดความสามารถผู้เรียนระดับชาติ (NT)
 • พ.ศ.2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ
 • พ.ศ.2562 ได้รับการอนุมัติการรื้อถอนอาคารโรงฝึกงาน แบบ 312 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 มีอายุการใช้งาน 55 ปี
 • พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC 2 Type 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 289,320 บาท
 • พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1ก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 114,799.66 บาท
 • พ.ศ.2563 ได้รับเงินบริจาคกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี 111 ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ชั้นล่าง สร้างห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและห้องประชุม 111 ปี จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าเรือ จำนวน 735,394 บาท
 • พ.ศ.2563 ได้รับการอนุมัติการรื้อถอนอาคารเรียน 004 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 มีอายุการใช้งาน 49 ปี
 • พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง แบบ 4 ที่นั่ง/49 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 385,000 บาท