กลุ่มงานบริหารบุคคล

  • งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานวินัยและการรักษาวินัย
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  • งานเวรยามรักษาการ