ครูประจำชั้น ป.4

นางสาวอาภาพร เรียนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ค.บ. สังคมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ การเงิน

อีเมล์ : arpaporn@bantarua.ac.th


นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี

วิชาเอก : ประถมศึกษา

งานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ งานบัญชี

อีเมล์ : piyawanjene@bantarua.ac.th