ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ตัวอัษรย่อ ทร. ตั้งอยู่ที่เลขที่ – หมู่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7661-7073 โทรสาร 0-7661-7073
E-mail info@bantarua.ac.th Website https://bantarua.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๘๐ ตารางวา ของกรมราชพัสดุ

ผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรี วชิรพันธุ์ บุญณมี วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 25ุ62 จนถึงปัจจุบันเวลา
ผู้ช่วยผู้บริหาร นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์