คำขวัญ

มีวินัย ไฝ่ศึกษา อนามัยดี มีคุณธรรม

ปรัชญา

มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ
กริยามารยาทงาม กตัญญ