ข้อมูลสารสนเทศ OIT

ข้อมูลพื้นฐาน

O1: โครงสร้างหน่วยงาน

https://bantarua.ac.th/management-structure/

O2: ข้อมูลผู้บริหาร

https://bantarua.ac.th/management-structure/group-leader/

O3: อำนาจหน้าที่

https://bantarua.ac.th/management-structure/

O4: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

https://online.anyflip.com/wzcuv/wqjf/mobile/index.html

O5: ข้อมูลติดต่อ

https://bantarua.ac.th/contact/

O6: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

https://bantarua.ac.th/category/dataota/law/

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7: ข่าวประชาสัมพันธ์

https://bantarua.ac.th/category/news/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8: Q&A

https://bantarua.ac.th/contact/

O9: Social Network

https://www.facebook.com/bantaruaschool/

แผนการดำเนินงาน

010: แผนดำเนินงานประจำปี 2563

http://online.anyflip.com/wzcuv/xoxf/mobile/index.html

011: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส.pdf

012: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

https://online.anyflip.com/wzcuv/ilzf/mobile/index.html

การปฏิบัติงาน

013: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563

https://online.anyflip.com/wzcuv/brxr/mobile/index.html

การให้บริการ

O14: คู่มือการให้บริการ

https://bantarua.ac.th/category/dataota/

O15: ข้อมูลสถิติการให้บริการ

https://bantarua.ac.th/

O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://bantarua.ac.th/satisfaction/

O17: E-Service

https://sites.google.com/bantarua.ac.th/information/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปี-2563.pdf

O19: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร.pdf

O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/รายงายเงินคงเหลือ-ณ-วันทำการสุดท้ายประจำ-2562.pdf

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.pdf

O22: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

O23: สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัส.pdf

O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/รายงายเงินคงเหลือ-ณ-วันทำการสุดท้ายประจำ-2562.pdf

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่อง-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค.pdf

O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่อง-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค.pdf

O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://online.anyflip.com/wzcuv/brxr/mobile/index.html

O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี 2562

https://online.anyflip.com/wzcuv/ilzf/mobile/index.html

การจัดการเรื่องร้องเรียน

O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่อจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://bantarua.ac.th/contact/

O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ.pdf

O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://bantarua.ac.th/contact/

O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/80121_O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่อง-เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารง.pdf

O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://online.anyflip.com/wzcuv/vkpb/mobile/index.html

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/O36-รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับก.pdf

O37: แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันทุจริต

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่อจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่องนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมแ.pdf

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

https://bantarua.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศ-เรื่อจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://online.anyflip.com/wzcuv/ilzf/mobile/index.html

O41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://online.anyflip.com/wzcuv/ilzf/mobile/index.html