ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัด ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เผยแพร่
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี * แสดงแผนกิจกรรม/โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 2564
รายละเอียด
OIT11 รายงานการกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานประจำปี(รอบ6เดือน)
* ผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
* มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
(เป็นข้อมูลในระยะ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564)
รายละเอียด
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี * แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2563
* มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
(เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563)
รายละเอียด
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
ของสถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
* มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร
เช่น คู่มือการจัดการเรียนลูกเสือ –เนตรนารี ,คู่มือวิชาการ,
คู่มือการปฏิบัติการเงินโรงเรียน,คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด-19
รายละเอียด
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ * แสดงคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษา
เช่น คู่มือการให้บริการอาคารสถานที่ 
คู่มือการให้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คู่มือการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน 
คู่มือการติดต่องานธุรการโรงเรียน
รายละเอียด 1
รายละเอียด 2
OIT15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ * แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย (วิชาการ,บุคคล,ทั่วไป,
แผนงบประมาณ) เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ * แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของสถานศึกษา แยกเป็น 4 ฝ่าย
* เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2563
รายละเอียด
OIT17 E-Service * แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลัก
รายละเอียด