ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เผยแพร่
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล * แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
* เป็นนโยบายของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
รายละเอียด
OIT26 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
* แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา  การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผล การปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น
* เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อ OIT25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อ OIT25
* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
* หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
* หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
* หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
* หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
* หลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2564
รายละเอียด
OIT28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
* แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
* มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาบุคคล  เป็นต้น
* เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 เช่น รายงานประเมินตนเอง
รายละเอียด