ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าเรือ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1 นายเพียร วัยวุฒิ ครูใหญ่ พ.ศ. 2499
2 นายแจ้ง ชัยรัตน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2506
3 นายไตรรัตน์ พุทธิปิลันธน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2508
4 นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2514
5 นายสมพงษ์ ชื่นจิตต์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2520
6 นายบรรเจิด ประทีป ณ ถลาง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525
7 นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2530
8 นายสมพงศ์ สิทธิไชย อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2535
9 นายคำนึง นิลวรรณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2542
10 นายเริงฤทธิ์ ประทุม อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2543
11 นายภูวัชร กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2550
12 นางสาวสมจิต ธัญประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2555
13 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2562