เอกลักษณ์

โรงเรียนรักการอ่าน ผสานคุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน

พูดเพราะ ไหว้สวย กราบงาม