การจัดการศึกษาทางไกล สัปดาห์ที่ 4

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาทางไกล สัปดาห์ที่ 4 และร่วมกำหนดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ