การตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมของชุมชน พื้นที่จังหวัดภูเก็ตโรงเรียนบ้านท่าเรือ (Cluster ๑๑)

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านท่าเรือ ในการดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน พื้นที่จังหวัดภูเก็ต (Cluster ๑๑) โดยมีว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและนำเสนอแผนงานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ