การนิเทศติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะ นิเทศติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นำโดย นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมคณะศึกษานิเทศ สพป.ภูเก็ต ในด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 การน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะบกพร่องต่อการเรียนรู้ (ห้องเรียน ป.7) โครงการอาหารกลางวันและโครงการสุขาดี มีความสุข ตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*