การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเช้า เวลา 09.00 น.ชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดย ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้กล่าวพบปะผู้ปกครองชี้แจงนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 2) และแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ระยะที่ 3) เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้กำกับติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของโรงเรียน การแต่งกาย ทรงผม การสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้