ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ โดยการเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ติดกับอาคารเพื่อความปลอดภัยและส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ในการดำเนินการครั้งนี้ ขอขอบคุณ นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นายชัยศักดิ์ มุสิกะบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรพร้อมเครื่องจักร