การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับทราบปัญหาการเรียนของนักเรียนสัปดาห์ที่ 2 และรับ-ส่งใบงานสัปดาห์ที่ 3 พร้อมทั้งจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร และสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร ให้การสนับสนุนเครื่องสแกนวัดไข้ แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้บริการผู้ปกครองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด