การศึกษาทางไกล สัปดาห์ที่ 6

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมการประชุมรายงานผลการจัดการศึกษาทางไกล สัปดาห์ที่ 6 และร่วมกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระยะที่ 2 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3 ต่อไป