การเปิดชั้นเรียน (Open Class)

การเปิดชั้นเรียน (Open Class)

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตามการสอนการเปิดชั้นเรียน (Open Class) และสะท้อนการปฏิบัติของครูผู้สอนผ่านรูปแบบ PLC หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “รู้เท่าทัน ป้องกันโควิด” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (รุ่นที่ ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตามการสอนการเปิดชั้นเรียน (Open Class) และสะท้อนการปฏิบัติของครูผู้สอนผ่านรูปแบบ PLC หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “รู้เท่าทัน ป้องกันโควิด” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (รุ่นที่ ๒)