การเรียนการสอนทางไกล

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเป็นวันแรก ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๓/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างปิดการเรียนการสอนโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล ด้วยชุดการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกหัด ตามที่ครูผู้สอนกำหนด โดยมีครูประจำชั้นและครูผู้สอนประจำวิชาติดตามนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองทุกวัน