กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเอง มีความสามัคคีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมการเดินทางไกล จากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลศรีสุนทร ถังเก็บน้ำจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร สถานที่จัดฐานกิจกรรมผจญภัย จากวัดท่าเรือ อุปกรณ์ฐานการเรียนรู้ จากโรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” และบุคลากรเตรียมสถานที่ จากโรงเรียนบ้านม่าหนิก

Leave a comment

Your email address will not be published.


*