กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา ณ วัดท่าเรือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป