กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสอนเสริมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางเขมวรรณ์  ชูทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยสอนซ่อมเสริม การพัฒนาสื่อ คู่มือที่ใช้ในการสอนเสริม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย นางมะลิวัลย์  พงษ์บุพศิริกุล ข้าราชการบำนาญ ครูต้นแบบในการสาธิตทักษะการสอน การใช้สื่อการเรียนรู้ ด้วยการกระตุ้นความสนใจด้านการอ่าน การเขียน เพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนนำร่องสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน พร้อมกันนี้ ดร.วราภรณ์  บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  นายอุมัธ  สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*