อขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ให้ความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าต่อสายไฟฟ้าระบบถังน้ำประปาภายในโรงเรียน