คณะกรรมการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

📣📣📣 แจ้งประชาสัมพันธ์​ 📣📣📣ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓