คณะเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อกำหนดปฎิทินปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยสอนซ่อมเสริม การพัฒนาสื่อ คู่มือที่ใช้ในการสอนเสริม และการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน ให้สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมนำเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*