ติดตามผลการเรียนการสอนทางไกล

คุณครูประจำชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ติดตามผลการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รอบใหม่ โดยดำเนินการรับส่งชุดการสอน เอกสารใบงาน ใบความรู้ ที่ได้รับมอบหมายระหว่างวันที่ ๗ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ และรับเงินค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหารเสริม (นม) ภายใต้มาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด (การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล)