ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน สภาพปัญหา แนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่คณะครูได้พบเจอจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะผู้ปกครองนักเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล