ถุงยังชีพทุนเพื่อความเสมอภาค

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติม ระดับชั้นประถมศึกษา ๑ – ๖ ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การเลื่อนเปิดเทอมนานขึ้น เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จำนวน ๘,๔๐๐ บาท ในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคน โดยมีเป้าหมายสำคัญให้นักเรียนทุนเสมอภาคได้ทานอาหารตามภาวะโภชนาการที่ดีแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการจัดหาอาหาร